Algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING EN ALGEMENE VOORWAARDEN
M.B.T. DE WET AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Oprichter en functionaris van
de gegevensbescherming is Carla de Jong-van der Veeken, eigenaar van Praktijk Verder na
Verlies.

Contactgegevens
Eindsestraat 22, 5105 AC Dongen
Tel: 06-16675627
Informatie via email: [email protected]
KvK. 64690466

Doel Persoonsgegevens, worden alleen maar gebruikt om met u in contact te komen, uw
naam en email-adres voor het doorsturen van het aangevraagde e-book of door een
ingevuld contactformulier, en alléén na mondelinge/schriftelijke toestemming de
maandelijkse informatiebrief van Praktijk Verder na Verlies.
Alléén voor de maandelijkse informatiebrief komen u naam en email-adres in het
emailsysteem van Laposta, zie: https://laposta.nl Afmelden hiervoor blijft eenvoudig door u
onderaan de informatiebrief te laten uitschrijven, bij de link afmelden nieuwsbrief.

Bent u cliënt dan wordt uw naam, adres, postcode, woonplaats, tel. nr. en email-adres
alleen gebruikt voor het kunnen verzenden van de facturen. Indien er géén samenwerking
tot stand is gekomen worden u gegevens 6 mnd. na ontvangst verwijderd. Uw gegevens
worden zonder overleg niet aan derden gedeeld.
Verwerken persoonsgegevens, indien wel een samenwerking tot stand is gekomen dan
worden u gegevens niet buiten de EU verwerkt. Praktijk Verder na Verlies blijft hiervoor
verantwoordelijk.

Beveiliging; U gegevens worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat
derden geen toegang hiertoe hebben. Zonder u toestemming worden u gegevens niet
gedeeld met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke
verplichting voor is.

Bewaartermijn; Praktijk Verder na Verlies houdt zich aan de wettelijk bewaartermijn van de
belastingdienst van 7 jaar dit m.b.t. de factuurgegevens, uw persoonsgegevens worden
20 jaar bewaard na afloop van de overeenkomst daarna verwijderd of vernietigd.
Rechten betrokkene; Praktijk Verder na Verlies respecteert u privacy rechten en zal eraan
meewerken dat u de in AVG toegekende rechten kunt uitoefenen. Dit m.b.t. inzage,
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hierover contact opnemen met
Praktijk Verder na Verlies. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw BSN-nummer zwart. Heeft u een klacht dan is de voorkeur om dit
eerst bespreekbaar te maken met de eigenaar van Praktijk Verder na Verlies, anders wilt u er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de link,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vervolg na kennismakingsgesprek. We starten altijd met een vrijblijvend gratis
kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we naar de vraag waarvoor u komt en wat ik
hierin kan betekenen voor u. Ook een wederzijdse klik is hierbij belangrijk. Na dit gesprek
besluit u of u gebruik gaat maken van de begeleiding of u neemt hier in overleg nog even
bedenktijd voor.
Als u van de begeleiding gebruik gaat maken dan staan de uurtarieven op de website
vermeld www.hoegajijverder.nl
Tevens zijn er éénmalige kosten verbonden die gefactureerd worden, dit zijn de intake en
verslagleggingskosten (is de werktijd voor voorbereidingen/verslaglegging/dossieropbouw),
ook deze kunt u op de website vinden. https://hoegajijverder.nl/tarieven/
Deze éénmalige kosten worden met de start van de eerste begeleidingssessie meegerekend.
Er is een overeenkomst zodra Praktijk Verder na Verlies door de opdrachtgever een voor
akkoord ondertekende offerte/contract/ behandelovereenkomst heeft ontvangen en
geaccepteerd.
Er is ook een overeenkomst als er al diensten zijn geleverd, vanaf dan geld een
betalingsverplichting!

Facturatie: Praktijk Verder na Verlies factureert ná iedere sessie digitaal de
begeleidingssessie die aan de opdrachtgever gegeven zijn, dit zal op het einde van die
werk week zijn.
Indien u aanvullend bent verzekerd kunt u nadien deze factuur zelf doorsturen naar uw
zorgverzekeraar, waardoor er vaak een (gedeeltelijke) teruggave mogelijk is.
Het valt onder de alternatieve-complementaire zorg.
Praktijk Verder na Verlies verleend geen bemiddeling naar de zorgverzekeraars, dit gaat
altijd via uw zelf.
De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Indien de facturen niet zijn betaald dan volgt een herinnering, dan na 1 week komt er een
toeslag van 2% op de hoofdsom erbij.
Bij uitblijven van de betaling zal worden overgegaan op cassatie, alle juridische kosten worden neergelegd bij de opdrachtgever.

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN:
Een afspraak die binnen 24 uur wordt geannuleerd /verzet, of bij niet verschijnen op de
afspraak wordt volledig in rekening gebracht!

Aftrekpost voor de belastingdienst.
Voor werkenden is vaak een jaarbudget voorhanden, dat mag worden ingezet als een traject
verzuim vermindert of voorkomt, of als de begeleiding/coaching op een andere manier ten
goede komt aan het werk. Mogelijk dat u de kosten kunt opvoeren bij de jaarlijkse
belastingaangifte.

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een (deel) van de kosten als u aanvullend
bent verzekerd.
Dit valt onder de alternatieve complementaire zorg.
U kunt nadien de facturen zelf doorsturen naar uw zorgverzekeraar, waardoor er vaak een
gedeeltelijke teruggave mogelijk is.
Praktijk Verder na Verlies verleend géén bemiddeling naar de zorgverzekeraars, dit gaat
altijd via de cliënt zelf.

Váák bieden werkgevers hun werknemers de mogelijkheid voor een
begeleidingstraject/coaching/EMDR -traject.
Dit kan ten goede komen aan de ziektekosten, dit kan ziekteverzuim verkorten.
En dit is gunstig voor re-integratie op de werkvloer.

Heb je een WW- uitkering?
Dan zijn er mogelijkheden bij het UWV via het reintegratiebudget of een individuele reintegratie overeenkomst. Informeer hiernaar bij het UWV.

Een vertrouwensband is belangrijk om tot een samenwerking te komen.
Dit is ook voor u als hulpvrager belangrijk.
Cliënten wordt in vertrouwen met respect, discreet en volledige privacy begeleid.
Praktijk Verder na Verlies houdt zich aan de ethische code van verlies en rouwtherapeuten,
en beroepsverenigingen.

Een afspraak in de avonduren behoord ook tot de mogelijkheden.
Hiervoor gelden aangepaste tarieven, https://hoegajijverder.nl/tarieven/

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, is een bezoek aan het
thuisadres ook bespreekbaar.
De gemaakte reiskosten/ evt. reistijd wordt dan wel verrekend.

_________________________________________